- , . , . . . 45 72 9, . . . 60, 84, 96 120 12. . . . : , , - . . . , . . . , , , . , 60 = 2×2×3×5, 72 = 2×2×2×3×3 252 = 2×2×3×3×7; . . . 60, 72 252 2×2× = 12. . . . , 3 . . . ( ). , , - , -  .., , , . , , . . . . , . . . 3542 2464, : 3542 = 2464×1 + 1078, 2464 = 1078×2 + 308, 1078 = 308×3 + 154, 308 = 154×2. - ; , . . . 3542 2464 , 154. . . . , . . . . d b m dm = ab.

. . . . , , . . . , . . . . , ( , ).

: