-

= , , (1/2, 3/2,... ). . = . . . 1926; . .

, . , . = . . (), , . . . . 1940 . , ( , = ). . = . ., ( ). (-) ? Ei : , i , , k = , = , m = . . = . . - -.

? . . .


: